i
Форма : VoskrVladimiraOtcev(27)

^

msword

html

@

15 Июля 2024 года, Воскресение, (А84), Глас 4. Служба Воскресная в соединении с бденной службой Равноапо́стольного вели́кого кня́зя Влади́мира, во Свято́м Креще́нии Васи́лия и службой Святы́х отцо́в шести́ Вселе́нских Собо́ров.. * ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ * ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ * Псало́м 103, предначина́тельный: * Вели́кая ектения́: * Блаже́н муж: * Ектения́ ма́лая: * Го́споди, воззва́х, глас 5: * Вход с кади́лом: * Све́те Тихи́й: * Проки́мен воскре́сный: * Ектения́ сугу́бая: * Пареми́и отцо́в: * Пареми́и равноапо́стольного кня́зя Влади́мира: * Сподо́би, Го́споди: * Ектения́ проси́тельная: * Лития́: * Стихи́ры на стихо́вне: * Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца: * Трисвято́е по О́тче наш: * Тропа́рь, глас 4: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Благослове́ние хле́бов: * Псалом 33: * У́ТРЕНЯ. * Шестопса́лмие: * Псалом 3: * Псалом 37: * Псалом 62: * Псалом 87: * Псалом 102: * Псалом 142: * Вели́кая ектения́: * Бог Госпо́дь, глас 4: * Тропа́рь воскре́сный, глас 4: * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 4: * Кафи́змы: * Кафи́зма втора́я: * Псало́м 9: * Псало́м 10: * Псало́м 11: * Псало́м 12: * Псало́м 13: * Псало́м 14: * Псало́м 15: * Псало́м 16: * Ектения́ ма́лая: * Седа́льны воскре́сные, глас 4: * Кафи́зма тре́тья: * Псало́м 17: * Псало́м 18: * Псало́м 19: * Псало́м 20: * Псало́м 21: * Псало́м 22: * Псало́м 23: * Ектения́ ма́лая: * Седа́льны воскре́сные, глас 4: * Полиеле́й: * Велича́ние равноапо́стольного Влади́мира: * Псало́м избра́нный: * Тропари́ воскре́сные, глас 5: * Ектения́ ма́лая: * Ипакои́, глас 4: * Седа́льны равноапо́стольного кня́зя Владими́ра: * Степе́нна, глас 4: * 1 Антифо́н: * 2 Антифо́н: * 3 Антифо́н: * Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия: * Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6: * Псало́м 50: * Стихи́ра воскре́сная, глас 6: * Кано́н: * Песнь 1: * Катава́сия, глас 4: * Песнь 3: * Катава́сия, глас 4: * Ектения́ ма́лая: * Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь: * * Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8: * И́кос: * Седа́лен святы́х отцо́в, глас 4: * Седа́лен равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 2: * Богоро́дичен из Мине́и, глас 2: * Песнь 4: * Катава́сия, глас 4: * Песнь 5: * Катава́сия, глас 4: * Песнь 6: * Катава́сия, глас 4: * Ектения́ ма́лая: * Конда́к святы́х отцо́в, глас 8: * И́кос: * Песнь 7: * Катава́сия, глас 4: * Песнь 8: * Катава́сия, глас 4: * Песнь Пресвято́й Богоро́дицы: * Песнь 9: * Катава́сия, глас 4: * Ектения́ ма́лая: * Песнопения: * Хвали́тны псалмы́, глас 4: * Славосло́вие вели́кое: * Тропа́рь воскре́сный, глас 2: * Сугу́бая ектения́: * Ектения́ проси́тельная: * Отпу́ст. * Многоле́тие: * У́тренняя евангельская стихи́ра, гла́с 5: * ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС: * Псало́м 5: * Псало́м 89: * Псало́м 100: * Тропа́рь воскре́сный, глас 4: * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Трисвято́е по О́тче наш: * Конда́к, глас 8: * Отпу́ст. * Тре́тий час: * Трисвято́е по О́тче наш: * Псало́м 16: * Псало́м 24: * Псало́м 50: * Тропа́рь воскре́сный, глас 4: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Трисвято́е по О́тче наш: * Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8: * Шесто́й час: * Псало́м 53: * Псало́м 54: * Псало́м 90: * Тропа́рь воскре́сный, глас 4: * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Трисвято́е по О́тче наш: * Конда́к святы́х отцо́в, глас 8: * Боже́ственная литурги́я: * Вели́кая ектения́: * Пе́рвый антифо́н, псало́м 102: * Ектения́ ма́лая: * Второ́й антифо́н, псало́м 145: * Единоро́дный Сы́не: * Ектения́ ма́лая: * Тре́тий антифо́н, Блаже́нны: * Ма́лый вход (с Ева́нгелием): * Тропари́ и кондаки́ по вхо́де: * В храме Господском * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Конда́к святы́х отцо́в, глас 8: * Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8: * В храме Богородичном * [Тропарь Храма] * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Конда́к святы́х отцо́в, глас 8: * Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8: * [Конда́к Храма] * В храме Святого * Тропа́рь отцо́в, глас 8: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Конда́к святы́х отцо́в, глас 8: * Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8: * Кондáк Богоро́дицы, глaс 6: * Трисвято́е: * Проки́мены: * Чте́ние Апо́стола: * Аллилуа́рий: * Чтение Евангелия: * Ектения́ сугу́бая: * Ектения́ об оглаше́нных: * Ектения́ ве́рных, пе́рвая: * Ектения́ ве́рных, втора́я: * Херуви́мская песнь: * Вели́кий вход: * Ектения́ проси́тельная: * Си́мвол ве́ры: * Евхаристи́ческий Кано́н: * «Досто́йно есть…»: * Ектения́ проси́тельная: * Моли́тва Госпо́дня: * Прича́стен Воскре́сный: * Равноапо́стольного кня́зя Влади́мира: * Прича́стие: * Во время Причащения людей: * После Причащения людей: * Ектения́ заключи́тельная: * Заамво́нная моли́тва: * Псало́м 33: * Отпу́ст: * Многоле́тие: * После́дование моле́бного пе́ния в пра́здник свято́го равноапо́стольного кня́зя Влади́мира в честь воспомина́ния Креще́ния Руси́ * Бог Госпо́дь, глас 8: * Тропа́рь Живонача́льной Тро́ице, глас 8: * Тропа́рь всем святы́м в земле́ Русской просия́вшим, глас 8: * Тропа́рь Креще́ния Руси́, глас 8: * Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4: * Запе́вы: * Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия: * Запе́вы: * Моли́тва: * Велича́ние равноапо́стольного кня́зя Влади́мира: * Отпу́ст: * По отпусте многолетие:

28 июля 2024 по н. ст.

Ссылка на оригинал - https://cerkva.minei.ru/glas/showSlugba?id=6523&dayId=30634

15 Июля 2024 года, Воскресение, (А84), Глас 4. Служба Воскресная в соединении с бденной службой Равноапо́стольного вели́кого кня́зя Влади́мира, во Свято́м Креще́нии Васи́лия и службой Святы́х отцо́в шести́ Вселе́нских Собо́ров..

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:
Воста́ните!
Хор:
Благослови́.
Иере́й:
Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
  
Священнослужители в алтаре:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:
Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (ИМЯРЕК), и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:
Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 5:

Хор:
Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.
  
Стихиры воскресные, глас 4:
Чтец
:
На 10. Стих:
Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.
Стихира:
Животворя́щему Твоему́ Кресту́,/ непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же,/ тридне́вное Воскресе́ние Твое́ сла́вим:/ тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне,/ и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.
Стих:
Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.
Стихира:
Дре́ва преслуша́ния запреще́ние/ разреши́л еси́, Спа́се,/ на дре́ве кре́стнем во́лею пригвозди́вся,/ и во ад соше́д, Си́льне,/ сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́./ Те́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию,/ ра́достию вопию́ще:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.
На 8. Стих:
Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.
Стихира:
Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди,/ и Твое́ю сме́ртию сме́ртное ца́рство разруши́л еси́:/ род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́,/ живо́т и нетле́ние ми́ру дарова́в,// и ве́лию ми́лость.
  
Стихи́ры отцо́в, глас 6, подо́бен: «Отча́янная…»:
Стих:
Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
Стихира:
Из чре́ва роди́лся еси́ пре́жде денни́цы,/ от Отца́ безма́терен пре́жде век;/ а́ще и А́рий тварь Тя, а не Бо́га сла́вит,/ де́рзостию смеша́я Тя, Зижди́теля, тва́рем безу́мно,/ вещество́ огня́ ве́чнаго себе́ сокро́вищствуяй./ Но Собо́р, и́же в Нике́и,/ Сы́на Бо́жия Тя пропове́да, Го́споди,// Отцу́ и Ду́ху сопресто́льна.
На 6. Стих:
А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.
Стихи́ра:
Из чре́ва роди́лся еси́ пре́жде денни́цы,/ от Отца́ безма́терен пре́жде век;/ а́ще и А́рий тварь Тя, а не Бо́га сла́вит,/ де́рзостию смеша́я Тя, Зижди́теля, тва́рем безу́мно,/ вещество́ огня́ ве́чнаго себе́ сокро́вищствуяй./ Но Собо́р, и́же в Нике́и,/ Сы́на Бо́жия Тя пропове́да, Го́споди,// Отцу́ и Ду́ху сопресто́льна.
Стих:
И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
Стихи́ра:
Раздра́нную Христо́ву ри́зу/ и растерза́нную пе́сиими че́люстьми/ му́дре сши́сте, честни́и отцы́,/ зре́ти наготу́ Сего́ ника́коже терпя́ще,/ я́коже Сим и Иа́феф оте́ческую дре́вле,/ посрами́сте несмы́сленнаго/ и того́ единомы́сленники,// А́рия, гне́ву тезоимени́таго.
На 4. Стих:
От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.
Стихи́ра:
Македо́няны, и несториа́ны,/ и евтихи́аны, и диоско́ряны,/ аполлинариа́ны же, и савеллиа́ны, и севи́ряны,/ во́лки тя́жкия, прише́дшия в ко́жах о́вчиих,/ дале́че от ста́да Спа́сова/ я́коже и́стиннии па́стырие отгна́сте,/ на́ги от кож о́вчиих треокая́нныя поста́вльше изря́дне.// Те́мже вы ублажа́ем.
  
Равноап. кн. Владимира, глас 4, подо́бен: «Я́ко до́бля…»:
Стих:
Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.
Стихи́ра:
Вторы́й ты был еси́ Константи́н/ сло́вом и де́лом:/ он во христиа́нское вре́мя роди́ся/ и мно́га ле́та во е́ллинстве сотвори́л есть./ Ты же от варя́г роди́вся,/ но возлюби́л еси́ возлюби́вшаго тя Христа́,/ к Нему́же возше́л еси́, ра́дуяся.// Его́же моля́ не престя́й о чту́щих па́мять твою́.
На 2. Стих:
Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.
Стихи́ра:
Весели́тся ве́чно, све́тло сия́ющи, гора́ Сина́йская,/ Моисе́йским освяти́вшися зако́ном,/ Неви́димаго ви́девши,/ све́тло же сия́я, весели́тся и ра́дуется/ вели́кий град твой, Васи́лие,/ не я́ко во мра́це,/ но я́ко в Ду́се, Сы́на со Отце́м ви́дя в себе́ сла́вима./ Его́же моли́// спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Стих:
Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.
Стихи́ра:
Я́коже оте́ц духо́вно, царь же чу́вственно/ Росси́йским лю́дем был еси́, Васи́лие:/ и́стинный же пропове́датель, я́ко апо́стол Христо́в,/ провозвести́л еси́ спаси́тельное Креще́ние/ и, тем све́тло просвети́в, освяти́л еси́ лю́ди твоя́// во всех страна́х ца́рствия твоего́, блаже́нне.
  
Стихи́ра отцо́в, глас 6:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Та́йныя днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы́, восхва́лим,/ воспе́вшия посреде́ Це́ркве/ песнь сли́чную Богосло́вия,/ Тро́ицу Еди́ну непреме́нную,/ Существо́ же и Божество́,/ низложи́тели А́риевы/ и правосла́вных побо́рники,/ моля́щийся всегда Го́сподеви// поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  
Догма́тик, глас 4:
Догматик:
И́же Тебе́ ра́ди Богооте́ц проро́к Дави́д пе́сненно о Тебе́ провозгласи́, вели́чия Тебе́ Сотво́ршему: предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́. Тя́ бо Ма́терь, хода́таицу живота́ показа́, без отца́ из Тебе́ вочелове́читися благоволи́вый Бо́г, да сво́й па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́, и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, на ра́мо восприи́м, ко Отцу́ принесе́т, и Своему́ хоте́нию, с небе́сными совокупи́т си́лами, и спасе́т, Богоро́дице, ми́р, Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

Вход с кади́лом:

Диа́кон:
Прему́дрость, про́сти.

Све́те Тихи́й:

Хор:
Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.
Диа́кон:
Во́нмем.
Иере́й:
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:
Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й:
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Хор:
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Диа́кон:
Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.
Хор:
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
(На каждый стих)
Стих 2.
И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Стих 3.
До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Диа́кон:
Госпо́дь воцари́ся.
Хор:
В ле́поту облече́ся.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:
Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды, на каждое прошение)
Диа́кон:
Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (ИМЯРЕК), и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й:
Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Пареми́и отцо́в:

Диа́кон:
Премудрость.
Чтец:
Бытия́ чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Из главы 14:)
Чтец:
Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.
Диа́кон:
Премудрость.
Чтец:
Втора́го зако́на чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Из главы 1:)
Чтец:
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.
Диа́кон:
Премудрость.
Чтец:
Втора́го зако́на чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Из главы 10:)
Чтец:
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

Пареми́и равноапо́стольного кня́зя Влади́мира:

Диа́кон:
Премудрость.
Чтец:
Царств тре́тиих чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Глава 8:)
Чтец:
Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня/ пред всем собо́ром Изра́илевым,/ и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Изра́илев,/ несть бог, я́коже Ты, на небеси́ горе́ и на земли́ до́ле./ А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не довле́ют Тебе́,/ ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́?/ Оба́че да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев,/ услы́шати моле́ния и моли́тву, е́юже раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь./ Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей день и нощь,/ на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́:/ бу́дет И́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву,/ е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи./ И послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля./ И ели́ка а́ще помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем,/ и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́,// и сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им.
Диа́кон:
Прему́дрость.
Чтец:
Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Главы 61 и 62:)
Чтец:
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде,/ облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя,/ я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц,/ я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю./ И я́ко земля́, растя́щая цвет свой,/ и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет,/ та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки./ Сио́на ра́ди не умо́лкну, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́,/ до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́,/ спасе́ние же мое́ я́ко свеща́ разжже́тся./ И у́зрят язы́цы пра́вду твою́ и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́,/ и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е́./ И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни/ и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́./ И ктому́ не нарече́шися оста́влен,/ и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́,/ тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная,/ я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся./ И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою,/ та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю./ И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о неве́сте,// та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.
Диа́кон:
Прему́дрость.
Чтец:
Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Глава́ 60:)
Чтец:
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме,/ прии́де бо тво́й свет/ и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́./ Я́ко се тьма покры́ет зе́млю, и мра́к на язы́ки,/ на тебе́ же яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится./ И по́йдут ца́рие све́том твои́м/ и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́./ Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́:/ прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́менех во́змутся./ Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися,/ и ужа́снешися се́рдцем, егда́ приложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й./ И прии́дут ти стада́ велблу́д,/ и покры́ют тя велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии,/ вси от Савы́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н,/ принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовозвестя́т./ И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́,/ и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой,/ и дом моли́твы Моея́ просла́вится./ Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы летя́т и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми?/ Со Мно́ю есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша/ и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых,/ е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча,/ и сребро́ и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне Свято́е/ и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти./ И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́,/ за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя./ И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и ца́ри их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се,/ и пе́вке, и ке́дре вку́пе,/ просла́вити ме́сто свято́е Мое́,/ и ме́сто ног Мои́х просла́влю./ И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя,/ и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Израи́лева./ За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́,/ и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в./ И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя// и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Сподо́би, Го́споди:

Хор:
Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:
Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор:
Пода́й, Го́споди.
(На каждое прошение)
Диа́кон:
А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Иере́й:
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Лития́:

  
Стихи́ра Отцо́в, глас 3:
Апо́стольских преда́ний/ изве́стнии храни́телие бы́сте, святи́и отцы́,/ Святы́я бо Тро́ицы единосу́щное правосла́вно пропове́давше,/ А́риево хуле́ние собо́рне низложи́сте,/ с ни́мже и Македо́ния духобо́рца обличи́вше,/ осуди́сте Несто́рия,/ Евти́хия и Диоско́ра,/ Саве́ллия же и Севи́ра безгла́внаго./ И́хже пре́лести испроси́те изба́витися нам/ и нескве́рну на́шему житию́// в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.
  
Стихи́ра равноап. Влади́мира, глас 2:
Днесь возсия́ благочести́ваго кня́зя Влади́мира па́мять,/ я́ко ми́ро излия́нное:/ Христа́ бо возлюби́в, и́долы преоби́дев,/ це́ркви Распе́ншемуся нас ра́ди на земли́ воздви́же// и на Небесе́х прия́т Ца́рство и вене́ц.
  
Стихи́ра равноап. Влади́мира, глас 6:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Прииди́те, стеце́мся вси ве́рно/ в честне́й па́мяти отца́ Росси́йскаго,/ наста́вника на́шего Васи́лия:/ сей бо, отне́леже рожде́н бысть,/ возлюби́ возлю́бльшаго и́ Христа́,/ к Нему́же и взы́де, ра́дуяся с прама́терию Еле́ною./ Тем и мы любе́зно пра́зднуем,/ моля́щеся моли́тися о нас ко Го́споду,// умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
  
Богоро́дичен воскре́сный (по гласу «Сла́вы»), Глас 6:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельство и Покро́ве,// и Спасе́ние душ на́ших.
Диа́кон:
Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(40 раз)
Диа́кон:
Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (ИМЯРЕК), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(50 раз)
Диа́кон:
Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Диа́кон:
Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Иере́й:
Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Иере́й:
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.
Хор:
Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

  
Стихи́ры воскре́сные, глас 4:
Чтец
:
Стихира:
Го́споди, возше́д на Кре́ст, пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси́, и соше́д во а́д, ве́чныя у́зники свободи́л еси́, нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду: сего́ ра́ди пою́ще сла́вим животворя́щее и спаси́тельное Твое́ воста́ние.
Стих:
Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.
Пове́шен на дре́ве Еди́не Си́льне, всю́ тва́рь поколеба́л еси́: положе́н же во гро́бе, живу́щыя во гробе́х воскреси́л еси́, нетле́ние и жи́знь да́руя челове́ческому ро́ду. Те́мже пою́ще сла́вим тридне́вное Твое́ Воста́ние.
Стих:
И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.
Лю́дие беззако́ннии, Христе́, Тебе́ преда́вше Пила́ту, распя́ти осуди́ша, неблагода́рни о Благоде́тели яви́вшеся. Но во́лею претерпе́л еси́ погребе́ние: самовла́стно воскре́сен еси́ тридне́вно я́ко Бо́г, да́руя на́м безконе́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.
Стих:
До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.
Со слеза́ми жены́, доше́дшя гро́ба, Тебе́ иска́ху, не обре́тшя же, рыда́ющя с пла́чем вопию́щя глаго́лаху: увы́ на́м, Спа́се на́ш, Царю́ все́х, ка́ко укра́ден бы́л еси́? ко́е же ме́сто держи́т Живоно́сное Те́ло Твое́? А́нгел же к ни́м отвещава́ше, не пла́чите, глаго́лет, но ше́дшя пропове́дите, я́ко воскре́се Госпо́дь, подая́ на́м ра́дость, я́ко Еди́н Благоутро́бен.
  
Стихи́ра отцо́в, глас 4:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
Моле́бную па́мять днесь Богоно́сных отце́в,/ от всея́ вселе́нныя собра́вшихся/ во све́тлем гра́де Нике́йстем,/ правосла́вных собра́ния,/ благоче́ствующе ве́рно, пра́зднуем./ Си́и бо лю́таго А́рия безбо́жное веле́ние благочестному́дренне низложи́ша,/ и от Собо́рныя Це́ркве собо́рне того́ изгна́ша,/ и я́сно Сы́на Бо́жия Единосу́щна и Соприсносу́щна,/ пре́жде век Су́ща,/ всех научи́ша испове́дати во изображе́нии ве́ры,/ изве́стно и благоче́стно сие́ изложи́вше./ Те́мже и мы, Боже́ственным их повеле́нием после́дствующе,/ изве́стно ве́рующе, слу́жим/ со Отце́м Сы́ну и Ду́ху Всесвято́му во Еди́ном Божестве́,// Тро́ице Единосу́щней.
  
Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 4:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи./ Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы,/ и Твое́ предста́тельство стяжа́хом./ Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на умоле́ние, Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще,// Ра́досте и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:
Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иере́й:
Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор:
Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших.
(Дважды)

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:
Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Иере́й:
Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка.
(Трижды)

Псалом 33:

Хор:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.
Иере́й:
Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:
Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние.
(Трижды)
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
(Дважды)

Псалом 3:

Чтец:
Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:
Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(На каждое прошение)
Диа́кон:
О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (ИМЯРЕК), и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 4:

Диа́кон:
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
Стих 1:
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Хор:
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
  
(И далее на каждый стих)
Стих 2:
Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3:
Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4:
Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Хор:
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.
(единожды)

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 4:

Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:

Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 4:

Воззре́вша на гро́бный вход,/ и пла́мене а́нгельскаго не терпя́ща мироно́сицы,/ с тре́петом дивля́хуся, глаго́люща:/ егда́ укра́деся отве́рзый разбо́йнику рай;/ еда́ ли воста́, И́же и пре́жде стра́сти пропове́давый воста́ние;/ вои́стинну воскре́се Христо́с,// су́щим во а́де подая́ живо́т, и воскресе́ние.
Стих:
Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Во́льным Твои́м сове́том Крест претерпе́л еси́, Спа́се:/ и во гро́бе но́ве челове́цы положи́ша Тя сме́ртнии,/ сло́вом концы́ соста́вльшаго./ Те́мже свя́зан бысть чу́ждий:/ смерть лю́то пленя́шеся,/ и су́щии во а́де вси взыва́ху живоно́сному воста́нию Твоему́:// Христо́с воскре́се, Жизнода́вец пребыва́яй во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:
Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.
Чтец:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 4:

Воскре́сл еси́ я́ко Безсме́ртный от гро́ба, Спа́се, совоздви́гл еси́ ми́р Тво́й си́лою Твое́ю, Христе́ Бо́же на́ш, сокруши́л еси́ в кре́пости сме́рти держа́ву, показа́л еси́, Ми́лостиве, воскре́сeние все́м: те́мже Тя́ и сла́вим, Еди́не Человеколю́бче.
Стих:
Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.
С го́рних высо́т соше́д Гаврии́л, и к ка́меню присту́пль, иде́же Ка́мень жи́зни, белонося́й взыва́ше ко пла́чущым: преста́ните вы́ от рыда́ния во́пля, име́ющыя и ны́не ми́лостивное: Его́же бо и́щете пла́чущя, дерза́йте, я́ко вои́стинну воста́л е́сть. Те́мже возопи́йте апо́столом: я́ко воскре́се Госпо́дь, Воста́вшему поклони́теся ра́дость прие́мшя. Дерза́йте у́бо, да дерза́ет у́бо и Е́ва.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:
Удиви́шася, Чи́стая, вси́ а́нгелов ли́цы та́инству Твоего́ рожде́ния стра́шному: ка́ко И́же вся́ содержа́й ма́нием еди́нем, объя́тии Твои́ми я́ко челове́к содержава́ется, и прие́млет нача́ло Преве́чный и млеко́м пита́ется, И́же вся́кое дыха́ние пита́яй неизрече́нною бла́гостию; и Тя́ я́ко вои́стинну Бо́жию Ма́терь хва́ляще сла́вят.

Полиеле́й:

Хор:
Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние равноапо́стольного Влади́мира:

Духове́нство:
Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшаго// и всю́ Русскую зе́млю святы́м Креще́нием просвети́вшаго.
Хор:
Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшаго// и всю́ Русскую зе́млю святы́м Креще́нием просвети́вшаго.

Псало́м избра́нный:

Блаже́н муж боя́йся Го́спода,/ В за́поведех Его́ восхо́щет зело́./ Слáва и богáтство в дому́ его́./ И прáвда его́ пребывáет в век ве́ка./ В пáмять ве́чную бýдет пра́ведник./ Пра́ведник я́ко фи́никс процветéт, я́ко кeдр, и́же в Ливáне, умно́жится./ Возвесели́тся прáведник о Го́споде, и уповáет на Него́./ Се устнáм мои́м не возбраню́, Го́споди./ Ты разуме́л еси́ прáвду мою́ и и́стину мою́:/ И язы́к мой поучи́тся прáвде Твоéй, вeсь дeнь хвале́ Твоéй./ Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым сéрдцем весéлие./ Род прáвых благослови́тся./ Слáвою и чéстию венчáл еси́ его́./ Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника Го́споди./ Я́ко орýжием благоволéния венчaл еси́ нáс./ В ни́хже посети́ нaс Восто́к с высоты́:/ Яви́тися во тме и се́ни смéртней седя́щим:// Напрáвити но́ги нáша на пyть ми́рен.
Хор:
Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшаго// и всю́ Русскую зе́млю святы́м Креще́нием просвети́вшаго.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/
Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./
Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же.
(Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Ипакои́, глас 4:

Я́же Твоего́ пресла́внаго воста́ния, предте́кша мироно́сицы,/ апо́столом пропове́даху Христе́,/ я́ко воскре́сл еси́ я́ко Бог,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Седа́льны равноапо́стольного кня́зя Владими́ра:

  
Глас 1:
Я́ко нача́льнику и ко́реню ве́ры и и́долов разруши́телю,/ блаже́нне кня́же, равноапо́стольне Влади́мире, вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
  
Глас 8:
Научи́вся неизрече́нною от Бо́га вы́шнею му́дростию,/ бога́тно к ра́зуму ве́ры Его́ дости́гл еси́ и к добро́те Его́ ско́ро прите́кл еси́./ Те́мже изъясни́л еси́ у́мныя твоя́ о́чи/ и к ра́зуму возве́л еси́ благоче́стия ве́ры./ Того́ ра́ди пра́зднующе, глаго́лем:/ благослове́н Бог, просвети́вый све́том разу́мным се́рдце твое́,/ свети́льниче све́тлый Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти// чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
  
Глас 4:
Ско́рое и тве́рдое стяжа́л еси́ тща́ние ко и́стинней ве́ре Христо́ве,/ и, обре́т купе́ль Богомы́сленную и духо́вную, ско́ро прите́кл еси́ любо́вию,/ скве́рну прегреше́ний очи́стив, лю́ди твоя́ освяти́л еси́.// Моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.
  
Глас 4:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ско́ро предвари́, кня́же, ве́рных наста́вниче:/ врази́ бо ху́лят и претя́т нам, Христо́в уго́дниче./ Погуби́ ве́рою твое́ю борю́щияся с на́ми,/ да навы́кнут и ти́и сла́вити твою́ па́мять,// нас же, пою́щих тя, спаса́й от вся́каго гне́ва.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  
Богоро́дичен из Мине́и, глас 4:
Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшагося позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная,// тем, непреста́нно Тя воспева́юще, велича́ем.

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор:
От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.
(Два́жды)
Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.
(Два́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

2 Антифо́н:

Воззва́х Тебе́ Го́споди те́пле,/ из глубины́ души́ моея́,/ и мне да бу́дут на послуша́ние// Боже́ственная Твоя́ ушеса́. (Дважды)
(Дважды)
На Го́спода наде́жду всяк кто стяжа́в,// вы́шший есть всех скорбя́щих.
(Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святы́м Ду́хом/ то́чатся благода́тныя струи́,/ напая́юща вся́ку тварь// ко оживле́нию.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́м Ду́хом/ то́чатся благода́тныя струи́,/ напая́юща вся́ку тварь// ко оживле́нию.

3 Антифо́н:

Се́рдце мое́/ к Тебе́, Сло́ве, да возвы́сится,/ и да ничто́же услади́т мя// от мирски́х красо́т на сла́бость. (Дважды)
(Дважды)
К ма́тери свое́й/ я́коже и́мать кто любо́вь,/ ко Го́споду те́пльше// любле́нием до́лжни есмы́. (Дважды)
(Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святы́м Ду́хом/ богове́дения бога́тство,/ зре́ния, и прему́дрости:// вся бо в сем оте́ческая веле́ния сло́во открыва́ет.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́м Ду́хом/ богове́дения бога́тство,/ зре́ния, и прему́дрости:// вся бо в сем оте́ческая веле́ния сло́во открыва́ет.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:
Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четве́ртый:
Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.
Хор:
Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.
Диа́кон:
Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.
Хор:
Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.
Диа́кон:
Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/
Хор:
И изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.
Диа́кон:
Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Иере́й:
Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Диа́кон:
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Хор:
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Диа́кон:
Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.
Хор:
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Диа́кон:
Вся́кое дыха́ние.
Хор:
Да хва́лит Го́спода.
Диа́кон:
И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Диа́кон:
Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.
Иере́й
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.
Иере́й:
От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Хор:
Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
(Евангелие воскресное 5-е, зачало 113.,Лк.24:12-35:)
Иере́й:
Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бысть муж проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люще, и явле́ние А́нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех Писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и преклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.
Хор:
Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
  
Глас 6:
Хор:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

/ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

/ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.
Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.
Диа́кон:
Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(12 раз)
Иере́й:
Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Возне́слся еси́ на пречи́стем дре́ве кре́стнем,/ на́ше отпаде́ние исправля́я,/ е́же на дре́ве исцеля́я всегуби́тельство, Влады́ко,// я́ко Благ и Всеси́лен.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю, я́ко Бог:/ в раи́ же с разбо́йником, и на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом,// вся исполня́я Неопи́санный.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:
Без се́мене О́тчею во́лею/ от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на,/ и пло́тию родила́ еси́:/ И́же из Отца́ без ма́тере,// нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Собезнача́льное Сло́во Бо́жие, И́же дре́вле четы́рем стихи́ам Творе́ц,/ и те́ми весь мир сотвори́вый, свя́занную страстьми́ ду́шу мою́ разреши́,// я́ко да воспою́, лику́я, сла́внаго кня́зя Васи́лия.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
От выспрь соше́д, Влады́ко, невеще́ственно на духо́вную го́ру,/ свы́ше прося́щим от Тебе́ оби́льну све́тлость душа́м посли́// достодо́лжно похвали́ти чу́днаго кня́зя Васи́лия.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Прииди́те, ве́рнии, песнь духо́вную возопие́м и просла́вим Христа́,// И́же све́тло просла́вил есть честна́го Влади́мира вели́каго кня́зя.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
И́же се́мя се́ющему да́руя,/ Ты и мне да́руй сло́во, Да́телю благи́х,// разреша́я ми соу́з язы́ка, и обнови́, Спа́се, к славословле́нию ве́рно.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
И́же от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́,/ всю́ду возгреме́вше Сло́во Жива́го Отца́ и Сего́ показа́вше враги́, гро́мом избие́ны,// свяще́нными словесы́ да почту́тся.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Духобо́рцев дух лука́вый Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве дале́че отгна́,// вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́рия Кири́лл, Собо́ра нача́льник,// и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да, Бо́гу Ма́терь Чи́стую.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Число́ шестьсо́т тридеся́тое благочести́вейших муже́й,/ Евти́хову пре́лесть и Севи́рову е́ресь низло́жше,/ достиго́ша воспе́ти си́це:/ Христа́ во двою́ существу́ пропове́дуем,// ше́ствующе рече́нием Кири́лла блаже́ннаго.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
И́же не пропове́дует, во двою́ естеству́ и де́йствиих Христа́, Сло́во О́тчее,/ прии́мет ана́фему,/ четве́ртый бо Собо́р святы́х оте́ц единому́дренно си́це пропове́да.// Вси у́бо их да ублажи́м.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Пресла́вная о Тебе́ возглаго́лашася в ро́дех родо́в,/ Я́же Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Мари́е,// тем Тя вси почита́ем, по Бо́зе Предста́тельницу на́шу.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Дре́во живо́тное, мы́сленный и́стинный виногра́д,// на Кресте́ ви́сит, всем источа́я нетле́ние.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Я́ко вели́к, я́ко стра́шен, я́ко а́дово низло́жь шата́ние,// и я́ко Бог нетле́нен, ны́не пло́тски воскре́се.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
  
Богоро́дичен:
Ты еди́на су́щим на земли́,/ я́же па́че естества́ благи́х Хода́таица,/ Ма́ти Бо́жия была́ еси́:// те́мже Ти, ра́дуйся, прино́сим.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Я́ко труба́ богогла́сная, возгласи́ язы́к твой, блаже́нне, духо́вный,/ провозглаша́яй всем конце́м земли́ Росси́йския Христо́во правове́рное Креще́ние,// и́мже просвеще́н быв, мир весь просвети́л еси́.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Сияе́т днесь, Васи́лие, пресла́вная па́мять твоя́,/ ю́же пра́зднуют христоимени́тии лю́дие,/ тебе́ похваля́юще, своего́ пра́отца,// и́хже к све́ту разу́мному приве́л еси́.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
И́же Па́вла просвети́вый и избра́нна сотвори́вый,/ та́ко и Васи́лиа ны́не, отца́ Росси́йскаго, очны́й неду́г отто́ргнул еси́, Ми́лостиве,// Твои́м Креще́нием.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Константи́на ве́рнаго подо́бник яви́лся еси́, Христа́ в се́рдцы твое́м прии́м,// и Его́ за́поведем, я́коже апо́стол всю зе́млю Росси́йскую научи́л еси́.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Тва́ри служи́тель я́влься А́рий безу́мный,/ и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься,// в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц/ честну́ю Це́рковь уясни́л еси́, Христе́,// я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тьму прогна́в дале́че.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста ерети́к,// па́стырие же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са/ во двою́ неразде́льных существа́х и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем,// те́мже Севи́ра пре́лести вконе́ц отвраща́емся.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть,/ с си́ми Феодо́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве,// четве́ртый же Собо́р благочести́вых оте́ц воспое́м пе́сньми Боже́ственными.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Херуви́м и Серафи́м яви́лася еси́ вы́шши, Богоро́дице:/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная.// Те́мже Тя, вси ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:

Спа́с и Изба́витель мо́й, из гро́ба я́ко Бо́г воскреси́ от у́з земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Воскре́сшаго из ме́ртвых, Христа́ Жизнода́вца тридне́вна из гро́ба, и врата́ сме́ртная дне́сь сокру́шшаго си́лою Свое́ю, и а́да умертви́вшаго, и жа́ло сме́ртное сте́ршаго, и Ада́ма со Е́вою свободи́вшаго, воспои́м вси́ земноро́днии, вопию́ще хвалу́ приле́жно: То́й бо я́ко Еди́н Кре́пкий, Бо́г и Влады́ка, воскре́се тридне́вен.

Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

И́кос:

Просвети́вый дре́вле Изра́иля Моисе́йским зако́ном,/ просвети́л же еси́ мир явле́нием Твоего́ прише́ствия, Христе́ Бо́же,/ богогла́сныя Твоя́ ученики́ посла́л еси́ пропове́дати по страна́м/ е́же от Де́вы безсе́менное рождество́ Твое́/ и тем повеле́л еси́ крести́ти, во И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха./ Обветша́вшу же ви́дя страну́ Росси́йскую грехо́м,/ Дух Твой посла́л еси́ в крепкоразу́мнаго ду́шу сла́внаго Влади́мира,/ позна́ти Тебе́, Еди́наго от Тро́ицы Христа́ Бо́га,/ и Твои́м Креще́нием просвети́ти избра́нныя Твоя́/ и от Тебе́ поруче́нныя ему́ лю́ди, и привести́ к Тебе́ ве́рою вопию́щия:/ изба́ви Твое́ достоя́ние от сопроти́вных пога́н,// росси́йския нача́льники и мно́жество владо́мых.

Седа́лен святы́х отцо́в, глас 4:

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́,/ вои́стинну блаже́ннейший, отцы́ Боговеща́ннии,/ изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий/ и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния:// те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся нам.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Седа́лен равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 2:

В моли́твах бдяй при́сно ра́достною душе́ю, Васи́лие,/ того́ ра́ди поче́рпл еси́ Ду́ха прему́дрости от исто́чника, сходя́щаго свы́ше./ Тем ве́рою просия́в, я́ко со́лнце, моля́ся Христу́ непреста́нно,// ускори́ Ще́дрый, и потщи́ся спасти́ от прегреше́ний мир.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас 2:

Богоро́дице Безневе́стная Чи́стая, я́же без се́мене ро́ждшая всех Влады́ку,/ Того́ со А́нгелы моли́ изба́витися нам от вся́каго недоуме́ния/ и да́ти умиле́ние и свет душа́м на́шим// и согреше́ний очище́ние, я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Кресто́м Твои́м постыде́ся нечести́вый, соде́ла бо я́му, ю́же ископа́, впаде́: смире́нных же вознесе́ся, Христе́, ро́г, во Твое́м воскресе́нии.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Благоче́стия пропове́дание язы́ком, я́ко вода́ покры́ моря́, Человеколю́бче: воскре́с бо от гро́ба, Тро́ический откры́л еси́ све́т.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
  
Богоро́дичен:
Пресла́вная глаго́лана бы́ша о Тебе́, Гра́де Одушевле́нный при́сно Ца́рствующаго: Тобо́ю бо, Влады́чице, су́щым на земли́ Бо́г спожи́л е́сть.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Све́тло бысть и сла́дко по о́блаце, и́мже покрыва́шеся Небе́сное со́лнце;/ весела́ же и ра́достна весна́ по зи́мней ско́рби;/ ты же по о́блаце и́дольскаго мра́ка// Креще́нием, я́ко со́лнце све́тлое возсия́л еси́ нам, Васи́лие.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Па́вел фарисее́й, к Дама́ску гряды́й,/ ма́лым блеща́нием вели́каго Све́та ослепле́н, Креще́нием же просвети́ся,/ ему́же ты подо́бник был еси́, сла́вне,// Корсу́ня доше́д, очны́й мрак отгна́л еси́.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Чу́до стра́шное, и пресла́вное, и неизглаго́ланное соверша́ет Влады́ка Христо́с:/ обновля́ет бо Боже́ственным Креще́нием всю Росси́йскую зе́млю// и просвеща́ет кня́зя Васи́лиа.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Све́тло прииди́те и достоле́пно возгласи́те,/ сы́нове росси́йстии, ко отцу́ на́шему Влади́миру,// и па́мять его́ ве́рно вси да пра́зднуем све́тло.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя главу́ воздвиго́ша, Спа́се, вма́ле,// но а́бие падо́ша, не терпя́ще гла́са труб духо́вных.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Со́лнца Со́лнцы сугу́бо озари́ша,/ Сын и Дух от Отца́, несозда́ни, Собезнача́льни:// Обои́м Оте́ц Еди́н вино́вен ве́руется.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Седмь у́бо духо́в, и́же почи́ша на Христе́, Иса́ия сие́ рече́,// на седми́х же Собо́рех почи́ Христо́с со Отце́м и Боже́ственным Ду́хом.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Еди́но ре́кши естество́ Сло́ва, наведе́ вопло́щшееся естество́ челове́чества,/ кроме́ измене́ния вся́чески и смеше́ния,/ александри́ом учи́тель же и председа́тель,// я́сно два естества́ и хоте́ния науча́я правосла́вно му́дрствовати хотя́щих.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
Два естества́ Христо́ва вси пропове́даем неслия́нно,/ вся́кое нече́стие Евти́хия, ве́рнии, а́бие и Диоско́ра безу́мнаго попира́юще,// после́дуем преде́лу святы́х оте́ц и Кири́лла Боже́ственнаго рече́нием.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Херуви́мское носи́ло Ты, Богома́ти Чи́стая,/ Ты вмести́лище, Ты и прия́телище Сло́ва О́тча и Бо́га,/ от пречи́стых ложе́сн в плоть обле́кшагося.// Те́мже, во двою́ существу́ из Тебе́ Вопло́щшемуся покланя́ющеся, непреста́нно сла́вим.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Ты, Го́споди, к земли́ ми́лостивно соше́л еси́:// Ты возне́сл еси́ па́дшее челове́ческое существо́, на дре́ве воздвиза́емь.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Ты взял ми еси́, Христе́, прегреше́ний осужде́ние:// Ты разруши́л еси́ боле́зни сме́ртныя, Ще́дре, Боже́ственным воскресе́нием Твои́м.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
  
Богоро́дичен:
Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,// Тя утвержде́ние, и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Ра́дуйся и красу́йся ду́хом, Росси́йский царю́ Васи́лие,/ изря́дныя бо ве́тви богоса́дныя ко Христу́ прине́сл еси́,/ богоизря́дный твой плод, Бори́са сла́внаго и Глее́ба благочести́ваго,// с ни́миже предстоя́ Христу́, о нас моли́ся.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Ди́вный прорече́ Иса́иа на Иерусали́м:/ бу́дет я́ве гора́ Госпо́дня и дом на верх гор./ Пра́ведне же на тебе́ разу́мехом благода́ть Ду́ха:// дом бо Влады́це созда́л еси́ на версе́х гор.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Днесь А́нгели Бо́жии ра́дуются све́тло на Небесе́х в па́мять твою́ святу́ю:/ спасл бо еси́ нас от вся́каго лука́вства// и жертв бесо́вских лю́ди мно́ги изба́вил еси́ и всю зе́млю Росси́йскую.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Рыда́ет бесо́вское мно́жество и те́мное собо́рище,/ ви́дяще на земли́ попира́емы и́долы, и́же на поги́бель воздви́женныя челове́ком,// и́хже Бо́жиим повеле́нием, Васи́лие, сокруши́л еси́.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н,/ те́мнаго отча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху,// пра́щею же святы́х оте́ц дале́че отгна́шася.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Боже́ственным сия́нием трисия́нным ум просве́щше,/ честни́и отцы́ Еди́наго пропове́даша Честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода,// сугу́ба естествы́ и хоте́нии.
Припев:
Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен:
В ве́щных, я́коже в серафи́мских, му́дрыми отцы́, о Тро́ице,/ Це́рковь онебеси́ся, Трисвяту́ю песнь при́сно Тебе́ пою́щи,// собира́ет Тро́ическое Твое́ Еди́но Божество́.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Прия́т естество́ челове́ческое я́ве Безнача́льный, О́тчее Сло́во,/ я́ко Человеколю́бец, хотя́ уще́дрити нас, поги́бших.// Те́мже Того́ пропове́дую во двою́ существу́ и хоте́нию.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
Низложи́в Севи́ра четве́ртый Собо́р и Диоско́ра, Христа́ ху́лящия,/ извеща́я сви́ток Лео́нта, первоседа́льника Ри́мскаго, зело́ до́бре,// сугу́ба естества́ Спа́сова несеко́мо явля́я.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся,// я́ко Тебе́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Возше́л еси́ на Крест, си́лою препоя́сався,/ и сопле́тся с мучи́телем, я́ко Бог, с высоты́ свергл еси́,// Ада́ма же непобеди́мою си́лою воскреси́л еси́.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Воскре́сл еси́ блиста́яйся кра́сный из гро́ба, Христе́,/ и разгна́л еси́ вся враги́ Боже́ственною си́лою Твое́ю,// и вся, я́ко Бог, весе́лия испо́лнил еси́.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
  
Богоро́дичен:
О чу́до всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе, вся́ческая обдержа́щаго// неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Благоче́стия ревни́тель сла́внаго царя́ Константи́на ты был еси́, Васи́лие,/ просвети́вшаго Креще́нием е́ллинский род// ты же духо́вною ба́нею лю́ди твоя́ пресве́тло обнови́л еси́.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Ослади́в любо́вию Христо́вою ду́шу и разу́мныя прие́м криле́,/ прелете́л еси́ и́дольский мрак и разгна́л еси́ тьму злове́рия, блаже́нне,// весели́вся в черто́г Спа́са всех Бо́га.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Си́лою Бо́жиею попра́н есть сатана́ душегу́бец и ле́стныя его́ же́ртвы:/ побе́дника бо яви́л нам есть Христо́с, Васи́лиа, ве́рнаго кня́зя,// сокруши́ти и поврещи́ того́ под но́ги на́ша.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Спасе́ пре́жде Госпо́дь руко́ю Моисе́овою Изра́иля от рабо́ты,/ То́йже и ны́не руко́ю Васи́лиа, ве́рнаго кня́зя,// всех нас от ле́сти и́дольския спасл есть.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Бог богов Госпо́дь, ‑ Дави́д, пре́жде воспе́в, глаго́ла/ и призва́ от восто́к, от коне́ц всея́ земли́, да́же до за́пад их,// Вселе́нския Собо́ры оте́ц назна́менуя.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Седмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия,/ Твою́ Це́рковь, Влады́ко, седмочи́сленными Собо́ры свяще́нных оте́ц// неукло́нну соблюда́ему от вся́ких ересе́й.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Стыд лица́ да покры́ет Евти́хия и Диоско́ра, слия́ние буесло́вивших естества́ Христо́ва:// не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́ земноро́дных прия́т.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Два посла́ния Кири́лла, я́же ко Си́нгелу по́сланная иногда́,/ восто́ку преоблада́ющу, облича́ют Севи́рову всю пре́лесть,// благоче́стно Христа́ пропове́дующая.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
Кири́лл Христа́ пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих сугу́бых,/ Севи́ра несмы́сленнаго е́ресь отсеца́я.// Те́мже вси во уче́ниих того́ пребу́дем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Де́ву Тя и Чи́стую Пресла́вную, Богороди́тельнице Мари́е,/ благочести́вии, вои́стину пропове́дуем,// загражда́юще безсту́дная уста́ Несто́рия и Диоско́ра зломы́слие.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Конда́к святы́х отцо́в, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

И́кос:

Высо́ким пропове́данием Бо́жию Це́рковь услы́шим, вопию́щу:/ жа́ждай, да гряде́т ко мне и пие́т ча́шу, ю́же держу́,/ ча́ша есть прему́дрости./ Сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не прекосло́вия,/ но испове́дания, ю́же пия́, ны́нешний Изра́иль Бо́га зрит, веща́юща:/ ви́дите, ви́дите, я́ко Сам Аз есмь и не пременя́юся:/ Аз Бог пе́рвый, Аз же и по сих, и ра́зве Мене́, несть ино́го отню́д./ Отсю́ду причаща́ющийся насы́тятся/ и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Песнь 7:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
К нетле́нию челове́чество призва́ся,/ Боже́ственною измове́но Кро́вию Христо́вою, благода́рно воспева́ющее:// благослове́н еси́ в хра́ме Сла́вы Твоея́, Го́споди.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Я́ко Живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший/ вои́стинну, и черто́га вся́каго ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой,// исто́чник на́шего воскресе́ния.
Припе́в:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
  
Богоро́дичен:
Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:// благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Пра́отчи богоистка́нныя мя ри́зы враг душегу́бец обнажи́л есть,/ Иису́с же Безнача́льный явле́йся пло́тию, очи́стив водо́ю Ду́ха, па́ки мне подаде́ ю́,/ Его́же позна́в, сла́вне Влади́мире, весели́шися вопия́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Моисе́йский сохрани́в зако́н, Дании́л Боговиде́ния сподо́бися;/ пра́отеческия же ты попра́в и́долы,/ не я́ко во мра́це, но в бо́льшей сла́ве, разу́мно узре́л еси́ Христа́ со Отце́м и Ду́хом,/ Креще́нием же просвеще́н, весели́шися, вопия́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Еле́ны ты но́выя любо́вию извести́лся еси́, внук быв преблаже́нныя О́льги,/ Константи́н же Вели́кий но́вый яви́лся еси́, Христу́, Васи́лие, вопия́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Лю́тый льстец двиза́шеся на христиа́ны воева́ти,/ Превели́кий же Госпо́дь в Корсу́не тя просвеща́ет,/ и Креще́нию Боже́ственному сподобля́ет,// и Ца́рствие Небе́сное тебе́ дарова́л есть.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее,/ моли́твами же оте́ц прося́деся лю́тый еги́петский змий,// я́ве А́рий, пояда́ющий Христо́во ста́до.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Непроще́ным нече́стием негодова́ волк Македо́ний,/ прирази́вся Ду́ху, обожа́ющему челове́ки// и вся ба́нею Креще́ния на пе́рвую добро́ту вообража́ющу ве́рныя.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р Левиафа́м,/ трие́, слива́ющии и смеша́ющии Христо́ва существа́ смеше́нием у́мным,// к Тро́ице Честне́й прирази́шася де́рзостию.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Еди́наго разуме́ем, И́же на дре́ве и в не́дрех Оте́ческих,/ я́ко Бо́га в Вы́шних и во гро́бе, я́ко совокупле́нна пло́тию./ Ему́же пое́м, согла́сно взыва́юще:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:
А́риево истоща́ние, пресече́ние же, Бо́га умаля́ющаго, ве́рнии,/ соединомы́слие а́бие Саве́ллиево,/ Тро́ическия враги́ возненави́девше, Тро́ице возопие́м:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Тро́ичен:
Всех у́бо Госпо́дь, Еди́наго же то́чию Единоро́днаго Сы́на,/ правосла́вно Отца́ богосло́вяще, Тя возвеща́ем,// и Еди́н ве́дяще Твой исходя́щий Дух, прав, сра́слен и Соприсносу́щен.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Ру́це распросте́р Дании́л,/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Ру́це распросте́р на Кресте́, язы́ки вся собра́л еси́,/ и еди́ну яви́л еси́, Влады́ко/ Це́рковь воспева́ющую Тя, земну́ю и небе́сную, согла́сно пою́щим:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Припе́в:
Белообра́зен яви́ся жена́м,/ непристу́пным све́том воскресе́ния блиста́яйся А́нгел,/ что Жива́го во гро́бе, вопия́, и́щете я́ко ме́ртва;/ вои́стинну воста́ Христо́с, Ему́же вопие́м:/ вся дела́ по́йте Го́спода,// и превозноси́те во вся ве́ки.
Тропа́рь:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Припе́в:
Ты Еди́на во всех ро́дех, Де́во Пречи́стая,/ Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия:/ Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная,/ не опа́льшися огне́м Непристу́пнаго Све́та.// Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.
  
Богоро́дичен:
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Род пра́ведных благослови́тся, Боже́ственныя веща́ша уста́, е́же на тебе́ сбы́стся, блаже́нне:/ се́мя бо святоле́пное и богоизбра́нное прине́сл еси́ Христу́,/ непобеди́мыя му́ченики, и́миже просвети́л еси́ зе́млю Росси́йскую,// и́хже похваля́юще с тобо́ю, превозно́сим Христа́ во ве́ки.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Ма́ти всех градо́в вои́стинну ца́рства твоего́ град яви́ся Ки́ев,/ в не́мже Христо́с пре́жде со Отце́м и Ду́хом просла́вися/ твое́ю прама́терию и тобо́ю, блаже́нне,/ иде́же му́жественное твое́ те́ло лежи́т све́тло в це́ркви Влады́чицы,// мы же, лю́дие твои́, хва́ляще, пое́м Христа́ во ве́ки.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
От безбо́жных и́долов всех нас изба́вил еси́,/ ко Христу́ же Бо́гу приве́л еси́, о́тче, ве́рных князе́й,// наказа́теля стад твои́х, Христа́ пою́щих во ве́ки.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Константи́н но́вый ты извести́лся еси́ во всей Росси́йстей земли́, блаже́нне Васи́лие:/ ты бо и́мя Христо́во изъясни́л еси́,// Его́же превозно́сим во ве́ки.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Я́коже еди́наго ко́рене о́трасли Богоса́дны, Сын и Дух возсия́вше:// и́бо Оте́ц Единовино́вен есть, Безле́тный, Безле́тным Ли́цам Единоче́стен.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́,/ Единосу́щное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,// но нас ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя Богоро́дицы.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Разжже́нныя стре́лы огне́м духо́вным/ в студе́ная сердца́ враго́в вонзо́шася еретико́в и на смерть удави́ша их// совокупле́нии оте́ц седмочи́сленных и Боже́ственных.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
В Халкидо́не Собо́р четве́ртый Диоско́ра, Евти́ха же и Севи́ра лю́тых низложи́/ и до конца́ отсече́ терно́вную их пре́лесть,/ слия́тельную суще́ств Спа́совых, от Це́ркве Христа́ и Влады́ки;// с не́юже правосла́вящии, возненави́дим сих.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
Тро́ичен:
Трисве́тлую Божества́ еди́нственную сия́ющую зарю́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́:/ Роди́теля Безнача́льна, сра́слена же Сло́ва О́тча и сца́рствующий Единосу́щный Дух,/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Богороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и грехо́вныя собла́зны очи́сти,/ исто́чником омыва́ющи из ребр Сы́на Твоего́ и и́же из них исте́кшими струя́ми,// к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тебе́ призыва́ю, Богоблагода́тную.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Диакон:
Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:
Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

  
Канон Воскре́сный, глас 4:
Хор
:
Ирмо́с:
Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Всего́ мя восприя́л еси́ весь в совокупле́нии несли́тно,/ всему́ ми дая́, Бо́же мой, Спасе́ние стра́стию Твое́ю,/ ю́же на Кресте́ претерпе́л еси́ теле́сне,// благоутро́бия ра́ди мно́гаго.
Припе́в:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропа́рь:
Твои́ ученицы́ зря́ще отве́рзен гроб Твой,/ и богоно́сныя плащани́цы испражне́ны воскресе́нием Твои́м,// с А́нгелом глаго́лаху: вои́стинну воста́ Госпо́дь.
Припе́в:
Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
  
Богоро́дичен:
Еди́нице у́бо Боже́ственнаго Существа́, но Ипоста́сьми Тро́ице,/ вси ве́рнии покланя́ющеся,/ в неслия́нных Ипоста́сех Равноси́льную Единоче́стную// ны́не благочту́ще велича́ем.
  
Кано́н пе́рвый равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Дави́д обре́теся пре́жде Изра́илю держа́вный царь и лю́ди спасе́,/ бо́ги иноязы́чныя низложи́в, Ду́хом Бо́жия Сы́на пропове́да;// ты же в Тро́ице позна́л еси́ Бо́га, блаже́нне Васи́лие, Его́же велича́ем.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Да торжеству́ют днесь ве́село па́мять твою́/ святоле́пно в це́ркви Бо́жия Ма́тере богоизбра́ннии лю́дие, ю́же любе́зно украси́л еси́,/ в па́мять ве́чную твоего́ преставле́ния, не́бо земно́е,/ в не́мже почива́я, ожида́еши всестра́шныя трубы́ Арха́нгеловы, блаже́нне.// Тем тя при́сно велича́ем.
  
Кано́н второ́й равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 6:
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Сла́док, я́коже фи́никс высо́к израща́емь,/ и, цвет творя́ ма́сличный, ве́тви многопло́дныя,/ ты быва́еши ви́нное израще́ние, ки́сти две созре́лы – му́ченики принося́,// Рома́на и Дави́да честны́я.
Припев:
Святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, моли́ Бо́га о нас.
Тропа́рь:
Ли́цы князе́й ны́не благоро́дных предстоя́т,/ от тебе́ благоче́стие нося́ще, с людьми́ ве́рными хва́ляще тя:/ наста́вниче и ско́рый засту́пниче, помина́й всех нас,// я́ко да в ми́ре тобо́ю живо́т обря́щем.
  
Кано́н пе́рвый святы́х отцо́в, глас 6:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Не подоба́ет приложи́ти или́ оста́вити что Свяще́ннаго Преда́ния правосла́вныя на́шея ве́ры:/ в не́йже бо ве́рно крести́хомся,// а и́же приложи́тели сея́ ве́ры впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Ра́достию се́рдца вси взыгра́им, свяще́нныя Собо́ры оте́ц совоку́пльше:/ тех бо ра́ди свет ви́дехом правосла́вия.// Свети́льницы бо яви́шася, вся наставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Душа́м испро́сим очище́ние и благоче́стно житие́ препроводи́ти потщи́мся,/ я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м,// и́же скры́ша пра́вых уче́ний бога́тство нам, ча́дом их.
  
Кано́н второ́й святы́х отцо́в, глас 8:
Припев:
Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:
Преше́д Севи́р Христо́ву благосла́вную Це́рковь льсти́вый,/ и отмще́ние сове́том оте́ц благочести́вых хуле́ния ра́ди и хитростносло́вия своего́ прия́т пра́ведно,// и отрева́ется учи́телей сосло́вия, осужде́нный.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тро́ичен:
Естества́ Христо́ва что слива́еши и смеше́ние вво́диши и сли́тие,/ Кре́стную страсть и погребе́ние прилага́яй безстра́стному Божеству́/ Единоро́днаго Сло́ва Бо́жия, о окая́нне Севи́ре?// Те́мже вели́каго твоего́ хуле́ния гнуша́емся.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:
Бро́ви и де́рзость вку́пе вражде́бных рожде́йся от Де́вы низложи́/ и сове́ты злосло́вящих Соде́теля,/ ве́рных же Собо́р утверди́ непоколе́блем, я́ко Бог,// рог вознесы́й и ве́рою укрепи́вый, да Тя вси велича́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор:
Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, помилуй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Диа́кон:
Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор:
Свят Госпо́дь Бог наш
Диа́кон:
Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор:
Свят Госпо́дь Бог наш.
Диа́кон:
Над все́ми людьми́ Бог наш.
Хор:
Свят Госпо́дь Бог наш.

Песнопения:

  
Ексапостила́рий воскре́сный пятый:
Живо́т и Пу́ть, Христо́с воста́ из ме́ртвых, Клео́пе и Луце́ спутеше́ствова, и́маже и позна́ся во Еммау́се, преломля́я хле́б: ею́же ду́шы и сердца́ горя́ща бя́ху, егда́ те́ма глаго́лаше на пути́, и писа́ния ска́зоваше, я́же претерпе́. с ни́маже, воста́, зове́м, яви́ся же и Петро́ви.
  
Свети́лен святы́х отцо́в, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:
Оте́ц Боже́ственных днесь па́мять пра́зднующе, моле́ньми тех мо́лим, Всеще́дре:/ вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди,// и вся сподо́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
  
Свети́лен кня́зя Влади́мира, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:
Свети́льницы, просвети́вше вселе́нную всю благоче́стием и ве́рою,/ вы яви́стеся вои́стинну, боговенча́нне Влади́мире с прама́терию Еле́ною сла́вною.// Вас возлюби́вшаго Христа́ и мы славосло́вим, ди́внаго во святы́х.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  
Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия, седьмо́й:
Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия, восьмо́й:
Ве́лия и пресла́вная мене́ ра́ди соде́ял еси́ Христе́ мо́й многоми́лостиве: от Де́вы бо Отрокови́цы роди́лся еси́ несказа́нно, и кре́ст подъя́л еси́, и сме́рть претерпе́в воскре́сл еси́ во сла́ве, и на́ше естество́ от сме́рти свободи́л еси́. Сла́ва Христе́ сла́ве Твое́й, сла́ва си́ле Твое́й.
От Тро́ицы родила́ еси́ Отрокови́це, Еди́наго неизрече́нно во двою́ естеству́ су́ща, и сугу́ба де́йством, и еди́наго ипоста́сию. Того́ у́бо моли́ при́сно, о и́же ве́рою покланя́ющихся, от вся́каго наве́та вра́жия изба́витися: я́ко вси́ к Тебе́ ны́не прибега́ем, Влады́чице Богоро́дице.

Хвали́тны псалмы́, глас 4:

Хор:
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
  
Стихиры воскресные, глас 4:
Чтец
:
На 8. Стих:
Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.
Стихира:
Крест претерпе́вый и смерть,/ и воскресы́й из ме́ртвых, Всеси́льне Го́споди,// сла́вим Твое́ Воскресе́ние.
Стих:
Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.
Стихира:
Кресто́м Твои́м, Христе́,/ от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас,/ и сме́ртию Твое́ю/ естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́:/ воста́нием же Твои́м ра́дости вся испо́лнил еси́./ Те́мже вопие́м Ти:// воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.
На 6. Стих:
Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Стихира:
Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ наста́ви нас на и́стину Твою́,/ и изба́ви нас от се́тей вра́жиих,/ воскресы́й из ме́ртвых,/ возста́ви ны па́дшияся грехо́м,/ просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди,// моли́твами святы́х Твои́х.
  
Стихи́ры святы́х отцо́в, глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:
Стих:
Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.
Стихира:
Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным Ду́хом сразсмотри́вше,/ Небе́сный и честны́й Симво́л ве́ры/ честни́и отцы́ богопи́санне начерта́ша,/ в не́мже я́вственнейше/ ро́ждшему Собезнача́льнаго Сло́ва науча́ют/ и всеи́стинно Единосу́щнаго,/ апо́стольским после́дующе я́ве уче́нием,/ благосла́внии и пребога́тии,// вои́стинну и Богому́дрии.
На 4. Стих:
Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.
Стихира:
Все прие́мше, у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха,/ преесте́ственное благосло́вие/ кра́ткими глаго́лы и мно́гим ра́зумом/ богодухнове́нно провеща́ша,/ я́ко Христо́вы пропове́дницы,/ Ева́нгельских предста́телие уче́ний, блаже́ннии,/ и благочести́вых преда́ний,/ свы́ше прие́мше сих открове́ние я́ве// и просве́щшеся, изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.
  
Стихи́ры равноапо́стольного кня́зя Влади́мира:
  
Глас 4:
Стих:
Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Стихира:
Ору́жие кре́пкое/ кня́зю на́шему дал еси́, Го́споди,/ Крест Твой честны́й,/ и́мже поживе́ на земли́ пра́ведно,/ просия́в благоче́стием,/ и Ца́рству Небе́сному сподо́бися милосе́рдием Твои́м./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотрение́ сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,// Спа́се душ на́ших.
Стих:
Вознесо́х избра́ннаго/ от люде́й Мои́х.
Стихира:
Дал еси́, Человеколю́бче,/ благочести́вому Твоему́ уго́днику/ Соломо́нову му́дрость, Дави́дову кро́тость/ и апо́стольское правосла́вие,/ я́ко царе́й Царь и госпо́дствующих всех Госпо́дь./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,// Спа́се душ на́ших.
  
Глас 2:
Стих:
Еле́ем святы́м Мои́м/ пома́зах его́.
Стихира:
Не от челове́к зва́ние прия́л еси́,/ но я́ко чу́дный Па́вел,/ прия́л же па́че, сла́вне, сие́ свы́ше,/ Влади́мире апо́столе, от Христа́ Бо́га./ И́бо зна́мением Креста́ огради́вся/ и тем уловле́н быв,/ я́ко предо́брая лови́тва,/ сим победи́тель на ви́димыя и неви́димыя враги́ яви́лся еси́ непобеди́м./ Те́мже мо́лим тя,/ я́ко моли́твенника те́пла земноро́днии,/ по достоя́нию па́мять твою́ почита́юще,/ со дерзнове́нием проси́ти нам просвеще́ние, и очище́ние,// и ве́лию ми́лость.
  
Стихи́ра святы́х отцо́в, глас 8:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святы́х отце́в лик,/ от коне́ц вселе́нный сте́кшийся,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го/ Еди́но Существо́ научи́ша и естество́,/ и та́йну Богосло́вия я́сно преда́ша Це́ркви./ И́хже похваля́юще, ве́рою ублажи́м, глаго́люще:/ о Боже́ственный по́лче,/ Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Госпо́дня,/ зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди,/ таи́нственнаго Сио́на необори́мии столпи́,/ миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии,/ всезлата́я уста́ Сло́ва,/ нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние,/ приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.
  
Глас 2:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.
Иере́й:
Слава Тебе, показавшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:
Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.
(Трижды)
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор:
Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

Сугу́бая ектения́:

Диа́кон:
Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды, на каждое прошение)
Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (ИМЯРЕК), и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й:
Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:
Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор:
Пода́й, Го́споди.
(На каждое прошение)
Диа́кон:
А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Иере́й:
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор:
Тебе́, Господи.
Иере́й:
Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
Диа́кон:
Прему́дрость.
Хор:
Благослови́.
Иере́й:
Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.
Иере́й:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Хор:
Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Иере́й:
Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й:
Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

У́тренняя евангельская стихи́ра, гла́с 5:

О прему́дрых суде́б Твои́х Христе́! ка́ко Петру́ у́бо плащани́цами еди́неми да́л еси́ разуме́ти Твое́ воскре́сние? Луце́ же и Клео́пе спутьше́ствуя бесе́довал еси́, и бесе́дуяй не а́бие себе́ явля́еши: те́мже и поноси́м быва́еши, я́ко еди́н прише́льствуяй во Иерусали́м, и не причаща́яйся в коне́ц сове́та и́х: но и́же вся́ к созда́ния по́льзе стро́я, и я́же о Тебе́ проро́чествия откры́л еси́, и внегда́ благослови́ти хле́б позна́лся еси́ и́м, и́хже и пре́жде того́ сердца́ к позна́нию Твоему́ распала́стася: и́же и ученико́м со́бранным уже́ я́сно пропове́даста Твое́ воскре́сние, и́мже поми́луй на́с.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иере́й:
Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.
  
Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Спа́с и Изба́витель мо́й, из гро́ба я́ко Бо́г воскреси́ от у́з земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.
Го́споди, поми́луй.
(40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иере́й:
Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.
Чтец:
Ами́нь.
Иере́й:
Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Иере́й:
Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй.
(Три́жды.)
Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й:
Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)

Тре́тий час:

Иере́й:
Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Чтец:
Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иере́й:
Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь. Го́споди, поми́луй.
(12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.
Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иере́й:
Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
Го́споди, поми́луй.
(40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иере́й:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец:
Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Шесто́й час:

Чтец:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.
(Трижды)
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.
Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иере́й:
Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Конда́к святы́х отцо́в, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
Го́споди, поми́луй.
(40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй.
(Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иере́й:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец:
Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Боже́ственная литурги́я:

Диа́кон:
Благослови́, влады́ко.
Иере́й:
Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Аминь.

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:
Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (Имярек), и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102:

Хор:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ во век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́./
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не:

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:

Хор:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
На 12:
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
На 10:
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
  
Тропарь:
Рукописа́ние на́ше на Кресте́ копие́м раздра́л еси́,/ и вмени́вся в ме́ртвых, та́мошняго мучи́теля связа́л еси́,/ изба́вивый всех от уз а́довых воскресе́нием Твои́м,/ и́мже просвети́хомся, Человеколю́бче Го́споди, и вопие́м Ти:// помяни́ и нас во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Тропарь:
Распны́йся и воскресы́й я́ко Си́лен из гро́ба тридне́вен,/ и первозда́ннаго Ада́ма воскреси́вый, Еди́не Безсме́ртне:/ и мене́ на покая́ние обрати́тися, Го́споди, сподо́би от всего́ се́рдца моего́,/ и те́плою ве́рою при́сно взыва́ти Ти:// помяни́ мя, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.
  
Святы́х отцо́в:
  
Глас 6:
На 8:
Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Тропа́рь:
Тва́ри служи́тель я́влься А́рий безу́мный,/ и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься,// в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Тропа́рь:
Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц/ честну́ю Це́рковь уясни́л еси́, Христе́,// я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тьму прогна́в дале́че.
На 6
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
  
Глас 8:
Тропарь:
Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са/ во двою́ неразде́льных существа́х и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем,// те́мже Севи́ра пре́лести вконе́ц отвраща́емся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Тропа́рь:
Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть,/ с си́ми Феодо́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве,// четве́ртый же Собо́р благочести́вых оте́ц воспое́м пе́сньми Боже́ственными.
На 4:
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
  
Равноапо́стольного кня́зя Влади́мира:
  
Глас 8:
Тропа́рь:
Благоче́стия ревни́тель сла́внаго царя́ Константи́на ты был еси́, Васи́лие,/ просвети́вшаго Креще́нием е́ллинский род// ты же духо́вною ба́нею лю́ди твоя́ пресве́тло обнови́л еси́.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Тропа́рь:
Ослади́в любо́вию Христо́вою ду́шу и разу́мныя прие́м криле́,/ прелете́л еси́ и́дольский мрак и разгна́л еси́ тьму злове́рия, блаже́нне,// весели́вся в черто́г Спа́са всех Бо́га.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
  
Глас 6:
Тропа́рь:
Си́лою Бо́жиею попра́н есть сатана́ душегу́бец и ле́стныя его́ же́ртвы:/ побе́дника бо яви́л нам есть Христо́с, Васи́лиа, ве́рнаго кня́зя,// сокруши́ти и поврещи́ того́ под но́ги на́ша.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропа́рь:
Спасе́ пре́жде Госпо́дь руко́ю Моисе́овою Изра́иля от рабо́ты,/ То́йже и ны́не руко́ю Васи́лиа, ве́рнаго кня́зя,// всех нас от ле́сти и́дольския спасл есть.

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:
Прему́дрость, про́сти.
Хор:
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

В храме Господском

  
Тропа́рь воскре́сный, глас 4:
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Конда́к святы́х отцо́в, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
  
Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Спа́с и Изба́витель мо́й, из гро́ба я́ко Бо́г воскреси́ от у́з земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

В храме Богородичном

  
Тропа́рь воскре́сный, глас 4:
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

[Тропарь Храма]

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
  
Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Спа́с и Изба́витель мо́й, из гро́ба я́ко Бо́г воскреси́ от у́з земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Конда́к святы́х отцо́в, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

[Конда́к Храма]

В храме Святого

  
Тропа́рь воскре́сный, глас 4:
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь от а́нгела уве́девшя Госпо́дни ученицы, и пра́деднее осужде́ние отве́ргшя, апо́столом хва́лящяся глаго́лаху: испрове́ржеся сме́рть, воскре́се Христо́с Бо́г, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
  
Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Спа́с и Изба́витель мо́й, из гро́ба я́ко Бо́г воскреси́ от у́з земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Конда́к святы́х отцо́в, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондáк Богоро́дицы, глaс 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Диа́кон:
Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Иере́й:
Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.
Диа́кон:
Го́споди, спаси́ благочести́выя.
Хор:
Го́споди, спаси́ благочести́выя.
Диа́кон:
И услы́ши ны.
Хор:
И услы́ши ны.
Диа́кон:
И во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Трисвято́е:

Хор:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Диа́кон:
Во́нмем.
Иере́й:
Мир всем.
Чтец:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
Прему́дрость.

Проки́мены:

  
Святы́х отцо́в, глaс 4, песнь отце́в:
Чтец:
Проки́мен, глас четве́ртый
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.
Хор:
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.
Чтец:
Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.
Хор:
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.
  
Равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, глaс 3:
Чтец:
Проки́мен, глас тре́тий. По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.
Хор:
По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:
Прему́дрость.
Чтец:
К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
Диа́кон:
Во́нмем.
  
Апо́стольское чте́ние дня (Рим., зач.110 (гл.12, ст.6-14)):
Чтец:
Бра́тие, иму́ще дарова́ния по благода́ти да́нней нам разли́чна, а́ще проро́чество, по ме́ре ве́ры, а́ще ли служе́ние, в служе́нии, а́ще учя́й, во уче́нии, а́ще утеша́яй, во утеше́нии, подава́яй, в простоте́, предстоя́й, со тща́нием, ми́луяй, с до́брым изволе́нием. Любы́ нелицеме́рна, ненави́дящи зло́е, прилепля́ющися благо́му. Братолю́бием друг ко дру́гу любе́зни, че́стию друг дру́га бо́льша творя́ще. Тща́нием не лени́ви, ду́хом горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе. Упова́нием ра́дующеся, ско́рби терпя́ще, в моли́тве пребыва́юще. Тре́бованием святы́х приобща́ющеся, страннолю́бия держа́щеся. Благословля́йте гоня́щыя вы, благослови́те, а не клени́те.
  
Апо́стольское чте́ние отцо́в (под зача́ло)(Евр., зач.334 (гл.13, ст.7-16)):
Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие: и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся: добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.
  
Апо́стольское чте́ние равноап. кн. Влади́мира (Гал., зач.200 (гл.1, ст.11-19)):
Бра́тие, сказу́ю вам, Благовествова́ние благовеще́нное от мене́, я́ко несть по челове́ку. Ни бо аз от челове́ка прия́х е́, ниже́ научи́хся, но явле́нием Иису́с Христо́вым. Слы́шасте бо мое́ житие́ иногда́ в жидо́встве, я́ко попремно́гу гони́х Це́рковь Бо́жию и разруша́х ю́, и преспева́х в жидо́встве па́че мно́гих све́рстник мои́х в ро́де мое́м, и́злиха ревни́тель сый оте́ческих мои́х преда́ний. Егда́ же благоволи́ Бог, Избра́вый мя от чре́ва ма́тере моея́ и призва́вый благода́тию Свое́ю, яви́ти Сы́на Своего́ во мне, да благовеству́ю Его́ во язы́цех, а́бие не приложи́хся пло́ти и кро́ви, ни взыдо́х во Иерусали́м к пре́дним мене́ апо́столом, но идо́х во Арави́ю, и па́ки возврати́хся в Дама́ск. Пото́м же по трие́х ле́тех взыдо́х во Иерусали́м согля́дати Петра́, и пребы́х у него́ дний пятьна́десять. Ино́го же от апо́стол не ви́дех, то́кмо Иа́кова бра́та Госпо́дня.
Иере́й:
Мир ти.
Чтец:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
Прему́дрость.

Аллилуа́рий:

  
Святы́х отцо́в, глaс 1:
Чтец:
Глас пе́рвый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Хор:
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Чтец:
Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад.
Хор:
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
  
Аллилуа́рий равноап. кн. Влади́мира, глас 6:
Чтец:
Аллилу́ия, глас шесты́й. Вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х.
Хор:
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтение Евангелия:

Диа́кон:
Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я
Иере́й:
Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
Диа́кон:
Аминь.
2й диа́кон:
Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.
Иере́й:
Мир всем.
Хор:
И ду́хови твоему́.
Диа́кон:
От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Хор:
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
2й диа́кон:
Во́нмем.
  
Ева́нгельское чте́ние дня (Мф., зач.29 (гл.9, стт.1-8)):
Во вре́мя о́но, влез Иису́с в кора́бль, пре́йде и прии́де во Свой град. И се принесо́ша Ему́ разсла́блена жи́лами, на одре́ лежа́ща, и ви́дев Иису́с ве́ру их, рече́ разсла́бленному: дерза́й, ча́до, отпуща́ются ти греси́ твои́. И се не́цыи от кни́жник ре́ша в себе́: Сей ху́лит. И ви́дев Иису́с помышле́ния их, рече́: вску́ю вы мы́слите лука́вая в сердца́х свои́х? Что бо есть удо́бее рещи́: отпуща́ются ти греси́, или́ рещи́: воста́ни и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, тогда́ глаго́ла разсла́бленному: воста́ни, возми́ твой одр и иди́ в дом твой. И воста́в, взем одр свой, и́де в дом свой. Ви́девше же наро́ди чуди́шася и просла́виша Бо́га, да́вшаго власть такову́ю челове́ком.
  
Ева́нгельское чте́ние отцо́в (под зача́ло)(Ин., зач. 56 (гл.17, ст.1-13)):
Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный: Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самого́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша: Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть: И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них: И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.
  
Ева́нгельское чте́ние равноап. кн. Влади́мира(Ин., зач.35 (от середи́ны: гл.10 , ст.1-9)):
Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.
Хор:
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:
Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(Трижды, на каждое прошение)
Диа́кон:
Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (Имярек), и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й:
Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:
Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(На каждое прошение)
Диа́кон:
Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.
Огласи́т их сло́вом и́стины.
Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.
Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.
Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.
Хор:
Тебе́, Го́споди.
Иере́й:
Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:
Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Прему́дрость.
Иере́й:
Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:
Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
(На каждое прошение)
Диа́кон:
О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ мира, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор:
Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:
Прему́дрость.
Иере́й:
Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:
Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор:
И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход: